شمارش معکوس !!!

1000 جور زحمت کشیدم

900 فرسخ دویدم

800 پارتی و ضامن تراشیدم

700 جفت کفش پاره کردم تا دستم را به دامن

600 نفر بند کردم و

500 رقم حصیر خریدم و در

100 کوچه و بازار گرداندم با

90 دور در کوچه به

80 نفر فروختم و

70 مرتبه مطالبه کردم

60 دفعه به زبان خوش پولم را خواستم

50 روز منتظر شدم

40 روز گشتم تا

30 نفر را در

15 منطقه پیدا کردم و با کمک

14 شاهد در

13 دادگستری اقامه دعوی نمودم و توانستم

12 تومان به گردن

11 نفر از آن ها ثابت کنم و حالا

10 روز است که رفته اند

9 تومان از آن را از

8 نفر جمع کنند و بیاورند ولی

7 جور بهانه درست کردند و بالاخره

6 ساعت پیش

5 نفر از آنها آمده و از قول

4 نفر دیگر قسم یاد کردند که اگر ما را

3 بار بکشید و هر بار

2 قسمت کنید

1 تومان هم از ما وصول نخواهد شد!!!!!!!

/ 0 نظر / 26 بازدید