کاریکلماتور انگلیسی - فارسی

Keyboard
چه کسی برنده
شد؟

Communication Board
کامیون کی شن ها رو
برد؟

Morphine
باید بیشتر فین کنی.

سوگند
بسیار مزخرف، خیلی‌
بد

MissCall
دختر نا بالغ را گویند -دوشیزه ی کال.

Freezer
حرف
مفت -زر مفت

Already
گند زدی به همش رفت.

Suspicious
به لهجه
اصفهانی: ساس از بقیه ی حشرات جلو تر است.

Johnny Depp
قاتل
افسرده

Acer
ای آقا!

Welcome
دهن لق - کامش ول است و چفت
ندارد

سیمین
نیم ساعت


Manual
من و بقیه

Large
Space
به گویش اصفهانی: پس بزرگ است.

Accessible
عکس
سیبیل

Refer
فر کردن مجدد مو

See you later
لات تر به نظر
میای!

Good Setting
آن سه چیزِ نیک را گویند: گفتار نیک - کردار نیک
-پندار نیک.

Configure
ژستِ باسن

جاسبی
فقط باش

کوکب
خانم
خانم تاکسی کجاست؟

Piece of a man who owns a locker
مرتیکه
لاکردار!

Above Border
فرامرز

Insecure
این سه
نابینا

واسکازین
پسرخاله ی واس

Business
اشاره به بوزینه در
گویش اصفهانى.

Legendary
ادارهٔ محافظت از لجن و کثافات
شهری

Subsystem
صاحب دستگاه

Velocity
شهری که مردم آن از هر
موقعیتی برای ولو شدن استفاده می‌‌کنند (شیراز؟)

Comfortable
بفرمایید سر
میز

Long time no see
دارم لونگ می‌‌پیچم، نگاه
نکن!

Cambridge
شهری که تعداد پلهایش انگشت شمار
است.

Categorize
نوعی غذای شمالی که با برنج و گوشت گراز طبخ
می‌‌شود.

Jesus
در اصفهان به بچه گویند که دست به چیز داغ
نزند.

هندوستان
طرفداران مرغ - مراد دوستان مرغ است


اینها هم
فارسی هستند:

کدبانو
دختر خانمی مجرب در نقشه کشی با نرم افزار
اتوکد.

کلیه
ی ی ی ی ی ی ی ی... و کلی « ی » دیگه...

میدان
ظرف
نگهداری شراب و دیگر مشروبات الکلی.

چهار محال بختیاری
ممکن نیست عدد ۴
برای شما شانس بیاورد.

کالسکه
هنگامی که یک اصفهانی یک میوه ی کال می
خورد.

سیمرغ
مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ
مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ مرغ
مرغ.

بتامتازون
منطقه اى در معرض بتا و از این دست امواج همچون
متا.

توهم زا
آن که فقط ادای زایمان را در می آورد

/ 0 نظر / 37 بازدید