مشخصات واقعی:
اسم : اصغر
تحصیلات : کم سواد
متولد: ده کوره
علایق: الاغ سواری


مشخصات فیسبوکی :
اسم: آبتین
تحصیلات : لیسانس کامپیوتر
متولد: تهران الهیه
علایق: اتومبیل رانی ، نواختن پیانو!!