باشد تا درس عبرتی برای سایرین شود!

اینم یه اعدام دسته جمعی از همین جنایتکاران البته در خارج از کشور